Intelligente online oplossingen


Privacyverklaring

Timbers, gevestigd aan Gabriëlstraat 33 6921MS Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Timbers
Gabriëlstraat 33
6921MS Duiven
T: +31 6 44508405
E: info@timbers.nl

 

Ruud Snelleman is de Functionaris Gegevensbescherming van Timbers. Hij is te bereiken via info@timbers.nl

 

Persoonsgegevens die Timbers verwerkt

Timbers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Timbers verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Timbers verwerkt

De websites van Timbers en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarigen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Timbers persoonsgegevens

Timbers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • behandelen van opdrachten
 • afhandelen van betalingen
 • verzenden van nieuwsbrieven
 • corresponderen i.v.m. dienstverlening, zowel mondeling als schriftelijk
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Timbers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Timbers) tussen zit.

 

Timbers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Libre Office: creëren en verwerken van documenten
 • Thunderbird en Apple mail: e-mailverkeer
 • Intranet: bijhouden contactinformatie en verloop van opdrachten
 • Ti-mail: nieuwsbrieven en zakelijke updates
 • ING: betalingsverkeer

 

Hoe lang Timbers persoonsgegevens bewaart

Timbers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Timbers hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende gegevens in verband met de archiefwet:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Timbers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Timbers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Timbers gebruikt

Timbers gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren en optimaal functioneren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij registreren uw IP-adres alleen voor de statistieken van het gebruik van onze websites.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Timbers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Machine Readable Zone (MRZ, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 

Timbers wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat Timbers zich niet aan de wettelijke regels houdt. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe Timbers uw persoonsgegevens beveiligt

Timbers neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.